Naučno društvo za hungarološka istraživanja

Научно друштво за хунгаролошка истраживања

Subotica

Scientific Association for Hungarology Research

Magyarságkutató Tudományos Társaság

Naučno društvo za hungarološka istraživanja je osnovano 1991. godine u Subotici, sa ciljem da vrši naučna društvena [sociološka, psihološka, demografska, pravna, etnografska, istorijska, ekonomska, antropološka] i empirijska istraživanja u Vojvodini, koordinira i izrađuje naučne projekte, izdaje naučne studije, obavlja anketiranje, intervjiusanje, organizuje konferencije, stručna predavanja i skuplja naučne publikacije. Osnivač društva je bio profesor univerziteta dr. Rehak Laslo, koji je okupio oko sebe intelektualce i naučnike. Od 1995. godine predsednik društva je dr. Gabrić- Molnar Iren, redovni profesor univerziteta Novi Sad. Članovi društva su profesori fakulteta i viših škola, doktoranti, naučni istraživači, intelektualci, novinari, javne ličnosti.

Dosadašnja istraživačka aktivnost se odvijala u vezi sledećih istraživačkih tema: nacionalni i verski identitet, način života i stavovi nacionalnih manjina, gradjanska i manjinska prava, obrazovanje na maternjem jeziku, mapiranje školskog sistema u Vojvodini, migracija i demografska obeležja stanovništva, istraživanja ljudskog i radnog potencijala, društveno ponašanje intelektualaca, mladih, funkcionisanje civilnih organizacija, sastavljanje baze podataka mađarskih kulturnih, verskih, obrazovnih institucija i naučnika.

Rezultate istraživanja članovi društva publikuju u svojim zbirkama studija ili u inostranim (uglavnom u Mađarskoj) stručnim publikacijama. Mađarska akademija nauka je 2001. godine proglasila Naučno društvo za hungarološka istraživanja svojom istraživačkom stanicom u Srbiji. Predsednik društva je član javnog tela Mađarske akademije nauka (member of public-law association of Hungarian Academy of Sciences), član Predsedničkog Odbora Mađarske akademije nauka za saradnju sa naučnim institucijama u dijaspori. Društvo sarađuje sa Sekretarijatom za nacionalne manjine i Sekretarijatom za obrazovanje pri Izvršnom Veću Vojvodine. Redovno učestvuje u istraživanjima i konferencijama.

Selektovani spisak projekata

1. Migracije stanovništva i uticaj emigracije na promenu društvene strukture Vojvodine– projekat finansira Fondacija Illyes, Mađarska, 1999-2000

2. Istraživanje verskog identiteta građana u Vojvodini – međunarodni projekat koju koordinira KOD iz Budimpešte. 2000.

3. Konflikt regionalnog i nacionalnog identiteta - projekat koju finansira Fondacija Illyes, Mađarska, 2001

4. Migracije Jugoslovenskog stanovništva, pod uticajem društvene i političke krize – projekat koju finansira Fondacija Aranja Janoš – Mađarska akademija nauka, 2002

5. Istraživanje mladih Mozaik 2001 u Vojvodini – anketiranje 1500 mladih i pisanje analtičke studije - projekat finansira Nacionalni institut za mlade Budimpešta, Mađarska, 2001– 2002

6. Promene demografskih obeležja vojvođanskih Mađara u multikulturalnoj sredini, projekat je finansiralo Izvršno veće Vojvodine, Sekretarijat za manjine, Novi Sad, 2002

7. Empirijsko istraživanje i pisanje analitičke studije: Namere - osnovaca u završnim razredima i njihovih roditelja – prilikom upisivanja u srednje škole; projekat je finansiralo Izvršno veće Vojvodine, Sekretarijat za manjine, Novi Sad, 2002

8. Istraživanje javnog mnenja – mišljenja i stavovi odraslog stanovništva Vojvodine, u koordinaciji Radionice Zenith Subotica, 2002

9. Znanje i stepen koriščenja kompjutera od strane profesora i nastavnika u Vojvođanskim školama – anketiranje i pisanje analitičke studije koju je finansiralo i naručilo I.V. Vojvodine Sekretarijat za obrazovanje, nauku i kulturu, Novi Sad, 2003

10. Mogućnosti zapošljavanja u Vojvodini – u međunarodnom timu zadužena za regiju Vojvodina, projekat koju finansira Fondacija Apaczay a koordinira Marton Aron Stručni Kolegij (MÁSZ), Budimpešta, 2003.

11. Razvojni program visokog školstva u Vojvodini i na mađarskom jeziku, u stručnom timu koju je formirala Programska kancelarija Ministarstva obrazovanja Mađarske, 2001–2003

12. Šanse van Evropske unije u temi Medijsko informisanje u Vojvodini – projekat koju finansirala Fondacija Illyes, Mađarska, 2003

13. Izbor škole i jezika nastave; uticaj roditelja i drugih društvenih okolnosti – projekat koju finansirla Fondacija Aranja Janoš – Mađarska akademija nauka, 2004

14. Uspešnost i rezultati potpore inostranih fondacija u oblasti visokog školstva i istraživanja u dijaspori – empirijsko istraživanje (interju, anketiranje i studije slučaja u Vojvodini) i pisanje analitičkih studija za Institut za jezike Balassi Balint, Projektkoordinátor: akademik Berényi Dénes, Budimpešta, 2001–2004

15. Istraživanje mišljenja i stavova građana Vojvodine – u temi Stepen zadovoljstva sa reformskim nastojanjima – projekat finansirala Fondacija Illyes, Mađarska, 2004

16. Analiza stanja obrazovanja mađarske nacionalne manjine u Vojvodini sa posebnim osvrtom na potrebe u visokom školstvu – anketiranje i pisanje analitičke studije koju je finansiralo I.V. Vojvodine Sekretarijat za obrazovanje i kulturu, Novi Sad, 2004.

17. Budućnost obrazovanja (originalan naslov: Oktatásunk jövője - A vajdasági magyar felsőoktatási tervek és működtetésének lehetséges intézményrendszere), analitičke studije koju je finansirao i naručila Fondacija Mađarske Akademije Nauka (MTA Arany János Közalapítvány), 2005.

18. Etničko samoorganizovanje u Vojvodini (originalan naslov: A vajdasági magyar közösség etnikai önszerveződésének feltételei, magatartásvizsgálat a változó demográfiai, politikai és tranzíciós gazdasági feltételek közepette), analitičke studije koju je finansirao Pokrajinski Sekretarijat za manjine i propise, Npvi Sad, 2005.

19. Putokaz civilima – sveske 1-10. sa multimedialnom adaptacijom (originalan naslov teme: CIVIL ÚT-MUTATÓ kiadvány sorozat I.-X. multimédiás CD + internet adaptáció), u saradnji sa „Juhász Gyula“ Pedagoškim fakultetom Univerziteta Segedin. Sredstva za projekat su dobijena na osnovu konkurisanja kod fondacije Esély a stabilitásra Közalapítvány (Segedin), Mađarska, 2006.

20. Kariere i migracione namere sveže diplomiranih u regionu - analiza rezultata anketiranja, fokus istraživanja i studija slučaja u Vojvodini (originalan naslov teme: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében); u saradnji sa Institutom Mađarske akademije nauka i uz finansiranje od fondacije Apáczai Közalapítvány (Budapest), Mađarska, 2006

21. Obrazovna politika – obrazovno društvo, u saradnji sa Regionalnim naučnim društvom (Subotica) u projektu Strateški razvoj regiona; sredstva za projekat su dobijena na osnovu konkurisanja kod fondacije Szülőföld Alap (Budimpešta), Mađarska, 2006.

22. Demografski pokazatelji Srbije, Vojvodine i regiona – migracije, u saradnji sa Regionalnim naučnim društvom (Subotica) u projektu Strateški razvoj regiona; sredstva za projekat su dobijena na osnovu konkurisanja kod fondacije Szülőföld Alap (Budimpešta), Mađarska, 2006.

23. Medije 2007 - organizovanje i analiza empirijskog istraživanja u projektu Mađarskog nacionalnog veća uz sufinansiranje Izvršnog veća Pokrajine Vojvodina (Novi Sad). 2007.

24. Bolonjski proces u Srbiji na primeru Univerziteta Novi Sad, u okviru međunarodnog projekta (A “Bolognai folyamat” a Kárpát-medencében) u koordinaciji Univerziteta iz Debrecena (Mađarska), Institut za razvoj i istraživanje visokoškolstva (Felsőoktatáskutató és Fejlesztő Központ (CHERD) 2006– 2007. Publikovano: A bolognai folyamat Közép-Európában, Oktatás és társadalom/2, Urednik: Kozma Tamás-Rébay Magdolna, Izdavač: Új mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008. Mađarska.

25. Analiza društvene pojave Vojvođanskog identiteta, pojedinačno konkurisanje (MTA HTMT) kod Instituta za istraživanje etničke i nacionalne manjine Mađarske akademije nauka (Budimpešta), Mađarska. Broj projekta: 2007/C/35. 2007–2008.

26. Analiza programa obrazovanja odraslih u Vojvodini – priključivanje evropskim standardima, Koordinator Аutonomna Pokrajina Vojvodina, Sekretarijat za obrazovanje i kulturu, Novi Sad. 2008.

27. KÁRPÁT PANEL – sociološko istraživanje 2007, Koordinator: Mađarska akademija nauka, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budimpešta), 2007-2008. Mađarska

28. Identiteti u Vojvodini - Identitásjelenségek a Vajdaságban, Seniorska stipendija Mađarske akademije nauka, Budimpešta, Mađarska, 2007.

29. Hazaé®sz projekt, Naručioc: Vojvođanski metodički centar i Vajdasági Módszertani Központ (Subotica) Donator: Fondacija Szülőföld Alap Budimpešta, Mađarska, 2008.

30. Mogući modeli obrazovanja odraslih u Vojvodini u kontekstu tržišta rada, br. 2008/B/09/cs, Donator: Mađarska akademija nauka, MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram Kuratóriuma (Budimpešta) 2008.

31. Evropska šansa obrazovanja odraslih – Felnőttképzési programok európai felzárkóztatása Vajdaságban – Felnőttképzési Háló Terv és a helyszíni intézményi esettanulmány adattára, I.V. Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje Novi Sad, 2008.

32. CULTURALLY COMPOSITE ELITES, REGIME CHANGES AND SOCIAL CRISES IN MULTI-ETHNIC AND MULTI-CONFESSIONAL EASTERN EUROPE. (THE CARPATHIAN BASIN AND THE BALTICS IN COMPARISON - CC. 1900-1950). Name of the host institution: CEU – Srednje evropski univerzitet (Budimpešta); 2008-2011.

33. External evaluation of the SER 032 project calls The Inclusion of Roma Pupils in Secondary Schools in a Vojvodina, Name of the host institution: Roma Education Fund ("REF") Switzerland, 2009

34. Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa vezano za proces pridruživanja EU u severnom delu Autonomne pokrajine Vojvodine. Kordinator Društvo za regionalne nauke Subotica i APV, Stručna služba za realizaciju Programa privrednog razvoja AP Vojvodine i Centra za Strateško ekonomska istraživanja “Vojvodina CESS” Novi Sad, Donator: Austrijska agencija za razvoj (“ADA”) Beč. 2009-2010.

35. Integrating (trans)national migrants in transition states (IMIG) (2010–2013). Project of the co-operation programme SCOPES Bern; The Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) programme SCOPES – Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland 2009–2012. http://www.geography.unibe.ch/research/cultural_geography/research_projects/completed_projects/transmig/research_consortium/index_eng.html

36. Project of the co-operation programme IPA – “HANDSHAKE – Development of Hungarian and Serbian vocational and adult education systems through competency based training activities; Probitas and Scientific Association for Hungarology Research Subotica, HUSRB/0901/221/099-PROBITAS-05. 15/07/2011-30/09/2011

37. Serbian citizens in Hungary. Kincses-Kovács Ltd. Budapest for the Hungarian Ministry of Interior. Sponsor: European Union European Integration Fund. Research leader: Dr. Áron Kincses, Károli Gáspár Református Egyetem. Featured researchers: Dr. Irén Gábrity-Molnár, Dr. Sándor Illés, Dr. Dávid Karácsonyi. Identification number: EIA /2011/ 1.3.5. Budapest. 2012.

38. Voice of the Village; The spirit of space - Keep in touch with the descendants. Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme, HUSRB/1002/222/033. Academic Society for the Development of the Micro-regions Budapest. Partners: Vojvodina Hungarian Cultural Institute, Zenta, Serbia). 2012.

39. HUNGARIAN YOUTH RESEARCH – KMI 2014; NSKI National Strategic Research Institute coordinates the coordination of Budapest, the conduct of the resources and youth of Vojvodina Hungarians. Partners in the Carpathian Basin Scientific Workshops. Gábrity Molnár Irén: Expert Proposal – Youth Development in Vojvodina (manuscript) project material. Quick Report and Suggestive Material. Budapest, 2014

40. Establishment of higher education services serving the needs of the knowledge industry in the Southern Great Plain region. Ministry of Human Resources, Budapest. TÁMOP-4.2.1.D-15/1 / KONV-2015-0002, JGYPK Vocational Training Center and the JGYPK Adult Education Center "Community College" Segedin, Mađarska. The European Social Fund is supported. 2015

Publikacije Naučnog društva za hungarološka istraživanja

1. Manjinske autonomije (zbirka dokumenata), Kisebbségi autonómiák – önkormányzati törekvések (dokumentumgyűjtemény). 1992. Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja

2. Petefi na našim krajevima (1994), Dr. Szöllősy Vágó, László. 1992. Petőfi a déli végeken - A jugoszláviai Petőfi kultusz nyomában. Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja

3. Obrazovanje na madjarskom jeziku u Vojvodini od 1944 do danas (Tot Lajos, 1994), Dr. Tóth, Lajos. 1994. Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig. Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja i Otvoreni Univerzitet Subotica. Életjel 56.

4. Hronika subotičkog Nepkera (1872~1992), Dr. Szöllősy Vágó, László. 1994. Népünkkel - népünkért (A szabadkai Népkör krónikája 1872-1992. Naučno društvo za hungarološka istraživanja, Subotica

5. Mala demografija Vojvodine (Biacsi Antal, 1994); Biacsi, Antal. 1994. Kis délvidéki demográfia. Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja i Otvoreni Univerzitet Subotica. Életjel 57.

6. Igrajmo i pevajmo na mađarskom! (priručnik za pedagoge). Jutka Bálizs i Melánia Mikes. 2004. Játszunk, énekeljünk magyarul! Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja

7. Naša istorijska prošlost i sadašnjost, 2004. Csehák, Kálmán. Történelmi múltunk és jelenünk (összegyűjtött tanulmányok). Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica i Naučno društvo Vojvođanskih Mađara Novi Sad.

8. Vajda, Gábor. 2006. Remény a megfélemlítettségben – A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete (1945-1972) Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja.

9. Dr. Korhecz, Tamás, Dr. Gábrity-Molnár, Irén i Deli, Andor. 2007. Tolerancia-építők – Graditelji tolerancije – Constructors of tolerance. Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja i Fond Pannónia Alap. 1-122.

10. Vajda, Gábor. 2007. Az autonómia illúziója – A magyarság eszme- és irodalomtörténete a Délvidéken (1972-1989). Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja.

11. Istraživači graničnih prelaza 2007. A határok kutatója, Ed: Szónoky Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán, Subotica: Naučno društvo za hungarološka istraživanja i Univerzitet Segedin. 2007.

Posebne zbirke studija Naučnog društva za hungarološka istraživanja u tematskim tomovima

1. Obrazovanje na maternjem jeziku (Anyanyelvű oktatásunk), Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 1997

2. Vojvodjansko traganje (Vajdasági útkereső), Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 1998

3. Vojvodjanska ostavština (Vajdasági marasztaló), Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2000

4. Migracija vojvođana (Fészekhagyó vajdaságiak), Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2001

5. Videti sutra (Holnaplátók) Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2002

6. Osvajači prostora (Térhódítók) Urednik: Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2003

7.Manjinska bit (Kisebbségi létjelenségek) Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2003

8. Dvojezičnost vojvođanskih Mađara (A vajdasági magyarok kétnyelvűsége, psiholingvistika) Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2004

9. Mi živimo u ovom jeziku (Mi ilyen nyelvben élünk), Urednici: Papp Đerđ i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2004

10. Donatorstvo i korisnost, Analitičke studije o donacijama iz matice (Támogatás és hasznosulás), Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2005.

11. Šetnja kroz javni život (Közérzeti barangoló, Műhely és előadás-tanulmányok), Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2005

12. Traganje u obrazovanju [Oktatási oknyomozó (vajdasági oktatástanulmányok)], Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2006

13. Snaga regiona (Regionális erőnlét), Urednici: Gabrić Molnar Iren i Mirnič Žuža, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2008

14. Magyarságkutatás Vajdaságban (Istraživanje Mađara u Vojvodini), Urednik: Gabrić Molnar Iren, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2011.

15. Takács Zoltán: Felsőoktatási határhelyzetek (Granice visokog obrazovanja), Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica. 2013

16. Magyarságkutatás sodrásában (Talasenje u istraživanja Mađara), Urednik: Gabrić Molnar Iren, Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja Subotica, 2016.

Posebne knjige i sraadnji sa drugim institucijama i organizacijama - Uređivanje publikacije

17. Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban (Šanse i jednakosti u Vojvodini), Izdavač: Vojvođanskog metodičkog centra (Subotica), Urednici: Barlai Jenő i Dr. Gábrity Molnár Irén 2008

18. Budućnost obrazovanima (Képzetteké a jövő, A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában), Izdavač: Društvo za regionalne nauke Subotica (Regionális Tudományi Társaság), 2008. 266 p.

19. Godišnjak (Évkönyv) 2008,Urednici: PhD Somogyi Sándor i Dr. Gábrity Molnár Irén, Izdavač: Društvo za regionalne nauke Subotica, 2009. p. 256.

Naučno društvo za hungarološka istraživanja je organizovalo više desetak naučnih skupova

1. O problemu obrazovanja nacionalnih manjina na svom maternjem jeziku - Subotica (1996, 1998),

2. Susret intelektualaca vojvođanskih Mađara - Subotica (1997),

3. Savetovanje na temu migracije stanovništva u Srbiji i Vojvodini - Subotica (1999),

4. O kulturnim vrednostima Mađara u Vojvodini- naučno predavanje u saradnji sa Akademijom nauka iz Mađarske - Subotica (2000)

5. Demografska-migraciona kretanja u Vojvodini - Subotica (2001),

6. Sociolingvistička istraživanja – dvojezičnost u Vojvodini - Subotica i Kanjiža (2002),

7. 3 konferencije o istraživanjima ponašanja mladih - Subotica i Mali Iđoš (2002, 2003, 2004),

8. Manjine u dijaspori Vojvodine - Subotica (2004),

9. Značaj učenja jezika okoline - Subotica (2004),

10. Život jeziku (Életet a nyelvnek!) - Subotica (2005);

11. Zajednički put (Közös úton! Támogatás és hasznosulás - 2005), - Subotica

12. Na raskrsnici – o mladima (Útkereszteződésben - a délvidéki fiatalok magatartásáról elvárásairól - 2006), - Subotica

13. Obrazovanje (Oktatási oknyomozó - felsőoktatásunk intézményesítésének problémái - 2006), - Subotica

14. Istorija mađarske kulture (Gúzsba kötött irodalom – eszme és kultúrtörténeti tanácskozás - 2006). - Subotica

15. Civilna Akademija - Civil szervezetek szerepvállalása a közösségfejlesztés és a közösségi önszerveződés, Subotica, Suorganizatori: „Esély a stabilitásra” Közalapítvány, Univerzitet Segedin Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék - Subotica (2007);

16. Oktatás és képzés a tudásalapú közösségfejlesztés szolgálatában - Szakmai fórum – Konferencia, Szabadka, Suorganizatori: Univerzitet Segedin Pedagoški fakultet Juhász Gyula i Učiteljski fakultet Subotica (2007); Subotica

17. Intelektualci u blizini (Értelmiségünk életközelből, Gradska biblioteka Subotica 2007);

18. Evropska kompatibilnost nastavnih programa u stručnim obrazovnim institucijama na severu Vojvodine Suorganizatori Otvorene perspektive Subotica i univerzitet Segedin Pedagoški fakultet – Subotica 2008);

19. Snaga regiona (Regionális erőnlét, Suorganizatori: mtt – Híd-Most Subotica - Népkör, 2008.)

Učestvovanje na skupovima nacionalnog značaja (selektivni izbor)

1. Perspektiva vojvođanskih Mađara - vitalne karakteristike i uslovi obrazovanja - Položaj nacionalnih manjina u Srbiji konferencija u orgnizaciji SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI MEĐUODELJENJSKI ODBOR ZA PROUČAVANJE MANJINA I LJUDSKIH PRAVA, 24-26 novembar 2005. Beograd

2. Civilna akademija – uloga civilnih organizacija u razvitku i samoorganizovanja zajednice (Civil Akadémia - Civil szervezetek szerepvállalása a közösségfejlesztés és a közösségi önszerveződés területén) – Međunarodna konferencija, u Subotici, Organizatori: Fondacija „Esély a stabilitásra” i Univerzitet iz Segedina Juhász Gyula Pedagoški Fakultet, Naučno društvo za hungarološka istraživanja i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice, 24. 05. 2007. Subotica.

3. Uloga visokoškolstva u razvoju društva znanja (A felsőoktatás, mint a tudásalapú társadalomfejlesztés utánpótlási alappillére: Vajdasági felsőoktatási helyzetkép) – plenarno predavanje na međunarodnom skupu: Civil Akadémia - Oktatás és képzés, Organizatori: Fondacija „Esély a stabilitásra” i Univerzitet iz Segedina Juhász Gyula Pedagoški Fakultet, Naučno društvo za hungarološka istraživanja i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice, 25. 05. 2007. Subotica.

4. Svesno doživljavanje regionalizma (A regionalizmus tudatos megélése) – predavanje na konferenciji: Povezanost regionalizma i provincionalizma (A regionalizmus és provincializmus közösségi kötődései), Organizator: Sociografska radionica, 7. 09. 2007. Kanjiža.

5. Šanse izgradnje tolerancije među srednjoškolcima u Vojvodini (Tolerancia-építés esélyei a vajdasági iskolások körében) predavanje na konferenciji (Vajdasági Tolerancia Program euroregionális és EU adaptációja, 2005-2006), Organizator: Panon Fond i Naučno društvo za hungarološka istraživanja, Subotica, 15. 10. 2007.

6. Na tragu Vojvođanskog identiteta (A délvidéki identitástudat nyomában a 2007. évi kutatáseredmények alapján), predavanje na međunarodnoj konferenciji: Istorijski identitet i kulturno sećanje (Történelmi tudat – kulturális emlékezet), Organizator: Vojvođanski kulturni institut Mađara (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) Senta, i Institut za istraživanje etničke i nacionalne manjine Mađarske akademije nauka (Budimpešta), 2-3. 11. 2007. Senta.

7. Naše obrazovanje i šanse mladih diplomiranih (Oktatásügyünk és a friss diplomások esélyei a Vajdaságban), predavanje povodom dana nauke na konferenciji, u organizaciji Mađarskog naučnog društva u Vojvodini, 10. 11. 2007. IV AP Vojvodine, Novi Sad.

8. Šanse i jednakosti u šansama - Az Esély és esélyegyenlőség c. kiadvány szerepe, rendeltetése és hasznosulása (HazaéRsz – Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban) Vojvođanski metodički centar u Subotici pod naslovom: Šanse i jednakosti u Vojvodini, konferencija, Népkör, Subitica, 18. 06. 2008.

9. Humani resuri regiona - Régiónk humán erőforrása, plenarno predavanje – Subotički okrugli sto i Naučno društvo za hungarološka istraživanja „REGIONÁLIS ERŐNLÉT” konferencija u Subotici 27. 06. 2008. pod naslovom: Snaga regiona) 2008. június 27. Subotica

10. Gradnja karijere mladih – (Ifjúsági magatartás – karrierépítés - előadás a VaMaDiSZ, Vajdasági Magyar Diákszövetség MOST), „Fiatalok erősek, itt és most” konferencija u Domu srednjoškolaca Subotica, 2008. juni 19.

11. Regionális erőnlét, előadás a VII. Vajdasági Szabadegyetemen, Vajdasági Ifjúsági Fórum, 2008. jula 03–07. Mali Iđoš

12. A vajdasági magyarság élettere és jövőképe, előadás a Pax Romana jubilćris konferencićjćn: A vajdasági keresztény magyarság jövőképe c. tanulmányi hétvégén, 2008. septembar 20, Subotica.

13. Diskusija na konferenciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Mađarska zajednica kao most između Srbije i EU - Drugi panel Kulturni identitet mađarske zajednice u Vojvodini, Hotel Galerija, Subotica, 19. novembar 2008.

14. Evropeizacija Srbije – strateški interes vojvođanskih Mađara, uvodno predavanje na konferenciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Mađarska zajednica kao most između Srbije i EU - Uloga mađarske zajednice u promovisanju evropskih vrednosti, Hotel Park, Novi Sad, 12. 12. 2008.

15. Budućnost omladine - A fiatalok jövőképe, javno predavanje u Kanjiži, Gradska kuća, 2009. 01. 24.

16. Budućnost obrazovanih - Képzetteké a jövő (zajedničko predavanje sa Veréb-Miskolci Zsófia), A Kárpát-medencei regionalizmus útján… konferencija; Organizatori Naučno društvo za hungarološka istraživanja i Društvo za regionalne nauke, Subotica, 2009. 03. 06.

17. Medijska potrošnja - A vajdasági magyarok médiafogyasztás, Tribina Pannon RTV, Magyar Ház, Subotica, 2009. 03. 10.

18. Képzési lehetőségek kisebbségi létben, predavanje na skupu Rákóczi Családi Kör – Délvidéki találkozóján? A kisebbségi lét előnyei és hátrányai – Magyar Ház, Subotica, 2009. mart 20-21-22.

19. Medijska potrošnja Vojvođana - A vajdasági magyarok médiafogyasztása – predavanje na konferenciji: A magyar nyelvű televíziózás jelene és jövője Magyarországon és határon túl, a Nacionalno veće Mađara i Sodalitas Alapítvány szervezésében, 15. 05. 2009. Učiteljski fakultet (Subotica).

20. Istraživanje kvaliteta života na severu Vojvodine, predavanje na međunarodnom simpozijumu akademik Berislav Beta Berić „Održivi regionalno-demografski razvoj” Organizator: I V Vojvodine, Pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju, Univerzitet Novi Sad, Matica Srpska. 13-14. novembar. 2009. Velika sala Skupštine, Novi Sad.

Učestvovanje na skupovima međunarodnog značaja (selektivan izbor teme)

1. Rezultati vojvođanskih naučnih istraživanja/Vajdasági tudományos eredmények - magyar szempontból, Međunarodna konferencija ISIRR-8, 2005. 04. 19-21, A határon túli tudományosság a Tisza-Maros-Kőrös régióban, publikovano: Debreceni Szemle – tudomány, kultúra, Izdavač Debreceni Szemle Alapítvány. 2005, Mađarska.

2. Naučne publikacije na mađarskom jeziku u Vojvodini zadnjih decenija i po/A magyar nyelvű tudományos könyvkiadás a Vajdaságban az utóbbi másfél évtizedben, Konferencija: 7. 11. 2005. u Komarni, Slovakija. Objavljen u studiji: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás; Urednik: Tóth Károly, Nostra Tempora 12. Szerk.: Simon Attila, Izdavac: Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja, Lilium Amurum Könyvkiadó, Somorja-Dunaszerdahely, Slovakija, 2005. strane 51-76

3. National or Regional Identity?, Essays on Regionalisation 2, Collection of contributions submitted within the Projekt: Vojvodina- a Multiethnic and Multicultural Region in Cross-Border and Euro-Regional Co-operation, Izdavač: Implementing Agency: Local Democracy Agency Subotica, Serbia and Montenegro, Edited by Stanka Parać Damjanović. 2005

4. Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara (Vital Characteristics, Educational Structure and Persoektive of the Hungarians in Vojvodina) (UDK 378 (=511.141)(497.113) originalan naučni rad - Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, 121, Novi Sad, 2006. str. 359-367

5. Oktatáskutatás a Vajdaságban: a magyar felsőoktatás eredményei (Istraživanje obrazovne situacije u Vojvodini: visokoškolstvo na mađarskom jeziku), izlaganje na naučnoj konferenciji Mađarske akedemije nauka (10. maj 2006.), Publikovano predavanje u 13. izdanju MANU, Budimpešta, 2006. Mađarska, str. 117-122

6. Organizovanje visokoškolskog obrazovanja na mađarskom jeziku u Vojvodini- izlaganje na međunarodnom Okruglom stolu pod nazivom: Régió és oktatás (Regije i obrazovanje), u organizaciji pododbora Mađarske akademije nauka iz Budimpešte: Padagoška sociologija 02. 06. 2006. u zgradi MANU Budimpešta. Mađarska

7. Bolonjski procesi na primeru Univerziteta Novi Sad, predavanje na VI. Međunarodnoj konferenciji Mađarske akademije nauka: Bolonjski proces u Srednje-istočnoj Evropi, Budimpešta, zgrada MANU, Mađarska, 26-28. 10. 2006.

8. Mogućnosti i namere doškolovavanja u Vojvodini, plenarno predavanje na konferenciji: Tájak ás tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában (Regioni i okruzi, manjine u Srednjoj-Evropi), u organizaciji Udruženja sociologa Mađarske i Univerziteta Peču, u Pečuju, 24-25. 11. 2006. Mađarska

9. Očuvanje identiteta u dijaspori na drugoj međunarodnoj konferenciji:Határon túli magyarság a 21. században (Mađari u dijaspori u 21. veku) u organizaciji kabineta Predsednika Republike Mađarske, u Šandor palati, Budimpešta, 30. 11. 2006.

10. Kariera i šanse sveže diplomiranih u Vojvodini, predavanje na međunarodnoj konferenciji: Naše mesto u ekonomiji Ebvrope (Helyünk Európa gazdaságában), Organizator: Viša stručna ekonomska škola (TSF Gazdasági Főiskolai Kar), 08. 11. 2007. Bekeščaba. Mađarska.

11. Opstanak i mogućnosti daljeg usavršavanja u Vojvodini (2007) - plenarno predavanje – In.: Regije, regionalne oblasti, etničke manjine u Srednjoj-Evropi (Tájak és tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában) u organizaciji/ediciji Sociološkog društva Mađarske i Univerziteta Pečuj (Magyar Szociológiai Társaság Nemzeti- és Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya szervezésében, támogató Pécsi Tudományegyetem), 2006. 11. 24-25. Izdavač: B&D Stúdió, Pečuj, Mađarska, pp. 110-120.

12. Religiozno ponašanje u multietničkoj Vojvodini, predavanje na međunarodnoj konferenciji: Vallás és etnikum Közép-Európában, Organizator: Društvo sociologa Mađarske i Lokalni odbor Mađarske akademije nauka (Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkacsoportja), 23-24. 11. 2007. Pečuj, Mađarska.

13. Uticaj kulturne interakcije na mlade u Vojvodini (2007.) In.: Kultúra - Művészet – Társadalom a globalizálódó világban (zbirka predavanja sa međunarodne konferencije), Izdavač: Univerzitet Segedin, Pedagoški fakultet Juhász Gyula, Institut za obrazovanje odraslih, Segedin, Mađarska, pp. 196-206.

14. Regionalni identitet vojvođanskih Mađara (2007.), In.: Istraživač granice (A határok kutatója), Urednici: Szónoky Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán (Univerzitet Segedin); Izdavač: Naučno društvo za hungarološka istraživanja, Subotica, pp. 91-98.

15. Demografske promene u Vojvodini zadnjih pola veka, plenarno predavanje, na međunarodnom naučnom skupu: Magyarok a Kárpát – medencében, u organizaciji Univerziteta Segedin, Katedra za ekonomiju i društvenu geografiju Segedin, Gradska kuća, 6. 03. 2008. Mađarska

16. Procesi reforme obrazovanja u Srbiji, predavanje na međunarodnom naučnom skupu koju organizuje Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, pod naslovom: BUDUĆNOST OBRAZOVANJA UČITELJA – NOVI IZAZOVI I POGLEDI, 18-19. septembra 2008. godine, Subotica. Izdavač: Forum, Univerzitet Novi Sad Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Subotica, 2009. pp. 433-442.

17. Higher educational chances in Vojvodina – ethnical research, predavanje na Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa, Socialia, Studienreihe Soziologische Forschungsergebnisse, Band 94. Ed: Erika Hammer-László Kupa (Hrsg.), Verlag Dr. Kovacs, Hamburg, 2008. pp. 233-245.

18. Autonomaška nastojanja manjina u Vojvodini, predavanje na konferenciji: Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben” c. konferenciakötet, Izdavač: BD Stúdió, Pécs/Pečuj, Mađarska, 2009. pp. 117-129.

19. Šanse dokvalifikacije manjine – primer vojvođanskih Mađara, In.: Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban, I. Általános kérdések (anya)nyelvi oktatás; Izdavači Forum, Univerzitet Novi Sad i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, 2009. pp. 15-25.

20. Somogyi Sándor – Gábrity Molnár Irén: Some Characteristic of Satisfaction und Dissatisfaction in the North Vajdaság; The Central European Journal of Regional Development and Tourism (CEJRDT); ISSN 1821-2506, Vol. 1 Issue 1, 2009. pp. 122-155.

21. Organizovanje obrazovanja u Vojvodini, In.: Kultúra és Közösség, művelődéstörténeti folyóirat, III.folyam, XIII. évf. 2009 II. szám - Andragógia; Szerk.: MTA Szociológia Kutatóintézet, (Főszerk: Tábori Tímea), Izdavač: Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 45-56. Mađarska

22. EU i vojvođanski Mađari, predavanje na skupu: Közép-Európai Közlemények - Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata, (Főszerk. Gulyás László Szegedi Tudományegyetem), II. évf. 4-5. szám, No. 6-7. 2009/4-5. Szeged, pp. 72-79.

23. Migracioni motivi vojvođanskih Mađara, predavanje na skupu „Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában – történeti és jelenkori metszetben” c. konferencián, a Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkabizottsága szervezésében, Pečuj, 2009. nov. 6-7. Mađarska

24. Uticaj balkanskih ratova na ponašanje Vojvođana predavanje na skupu Društva sociologa Mađarske (Magyar Szociológia Társaság 2009.): Változás.Válság.Váltás.Hu. 2009. november 13-14. Debreceni Egyetem, Debrecen. Mađarska