Az mtt 25 éve

Összeállította: Gábrity Molnár Irén

1. A kezdetek

A titói időszakban az értelmiségi alkotásvágya csakis állami támogatással valósulhatott meg, persze kizárólag azoknál, akik lojálisak voltak a szocialista rendszerhez/párthoz. A kisebbségben élő magyarok formálisan elnyerték a nyelvhasználati jogot az alapfokú és középfokú oktatásban és részben a felsőoktatásban is, sőt művelődési és a tudományos intézményeket is létesíthettek, főleg ha azt multikulturális jelleggel működtették (a szerbekkel együtt). Valójában, az egybeolvasztott (szerb–magyar) oktatási és művelődési intézményeken keresztül évtizedeken át tartott a kisebbségi értelmiségiek csendes asszimilációja. A Milošević-időszakban a háborús, nacionalista eufóriában Szerbia szerkezeti reformkészsége lehetetlen, sok szempontból később is nehézkes lett. A világutazáshoz szokott, vállalkozó hajlamú, viszonylag jól képzett vajdasági magyarok is elszegényedtek, a középréteg életszínvonala a létminimumra csúszott le. Különösen sok értelmiségi és szakember vándorolt el külföldre. A tudományművelés terén beszűkült a kreativitás – új módokat, utakat követelt magának.


Az ezredforduló óta Szerbiában, a hiányos állami támogatások ellenére, a civil (nonprofit) szervezetek is kiveszik részüket a kulturális és tudományos kezdeményezésekben. Zoran Đinđić kormányzásának idején nőtt az egyéni alkotásvágy, beindultak a csoport- és magánkezdeményezések, leginkább a helyzetfelmérés és perspektívakeresés terén. A vajdasági magyar értelmiségiek törekedtek az autentikus önszerveződésre, miközben a tudományos intézmények/műhelyek folyamatosan az anyaország támogatására vártak, vagy éppen Szerbia lendületesebb reformtörekvéseire. A vajdasági magyarok, megmaradásuk érdekében építkeztek, önálló művelődési és oktatási intézményeik alapításával/megreformálásával. Talpra szerették volna állítani, vagyis önállósítani könyvkiadó tevékenységüket, médiahálózatukat, oktatásrendszerüket.

2. Társadalom-tudományos és kisebbségkutatások (Próbálkozások, eredmények)

Tudományos tevékenység a Vajdaságban, a szerbiai állami felsőoktatási rendszer keretében, kutatóintézetekben, levéltárakban és nonprofit kutató műhelyekben zajlik. A kisebbségekhez tartozó tehetséges kutató, karriert igazán akkor futhatott be, ha környezetének teljesítményét jóval felülmúlta és nem akadékoskodott, vagyis bizonyította lojalitását a mindenkori hatalom felé. A magyar tudósok egy része határozottan kinyilvánította politikai vagy nemzetiségi érzéseit, és munkájuk során kimutatták, hogy szívügyük a magyar szellemiségű és anyanyelvű oktatás az óvodától az egyetemig.

Vajdaságban az utóbbi néhány évtizedben a magyar tudományosság és publikálás irodalom- és nyelvközpontú. A kisebbségkutatás is sokáig a nyelvhasználat témában mozgott. A többi humán tudomány területén, a kisebbségi nyelveken nem igen folyhatott felsőfokú képzés, sem pedig önálló tudományos kutatás. Ezért Vajdaságban kevés a szociológus, politológus, de a pszichológus, pedagógus, történész is, aki anyanyelvén publikál.

A kilencvenes években a magyarok önszerveződésének folyamatában, előtérbe került a nemzeti kisebbségek identitás- és magatartás-vizsgálata. Gyűjteményes munkák, tanulmánykötetek bizonyítják, hogy kellettek az empirikus szociológiai, jogi és politológiai kutatások az etnikumok helyzetéről. Anyaországi támogatással sikeres tudományos kutatások folyhattak a következő témakörökben: nyelvhasználati szempontok, a magyar nyelvű oktatáshálózat feltérképezése, demográfiai és migráció-, szórványkutatás, vallási és ifjúsági magatartás-vizsgálatok empirikus elemzése, szociolingvisztikai és médiakutatások. A nevelés- és fejlődéslélektan, a kétnyelvűség pszichológiája, a magyar–szerbhorvát kétnyelvűség lélektani vizsgálata immár elmélyült empirikus módszerrel gyakorolt téma lett.

A Magyarságkutató Tudományos Társaság (1991-ben) azzal a céllal alakult, hogy tudományos – szociológiai, pszichológiai, demográfiai, néprajzi, jogtudományi, történelmi és más társadalmi jellegű – kutatásokat folytasson Vajdaságban, szakirodalmat gyűjtsön, szakmunkákat jelentessen meg, külön tanulmányköteteket publikáljon, tanácskozásokat, kiképzéseket és előadásokat szervezzen. Tagjai egyetemi tanárok, tudományos kutatók, értelmiségiek, újságírók, közéleti személyek. A Magyar Tudományos Akadémia a társaságot 2002-ben Vajdasági Kutatóállomásának nevezte ki. A kutatások módszertana főleg empirikus adatgyűjtés (mélyinterjú, kérdőívezés, fókuszcsoportos vizsgálat), magatartás-vizsgálat, esettanulmányok, dokumentum- és statisztikaelemzés. Erre épültek a tanulmányok és tudományos cikkek százai.

A tudományos kutatások eredményeit a Magyarságkutató Tudományos Társaság rendszeresen publikálja, saját kiadványsorozatban (eddig 27 kötetünk jelent meg, ebből 16 az mtt könyvtársorozatában), valamint számos vajdasági és külföldi (főleg anyaországi) folyóiratokban és szaklapokban.

2.1. Az mtt kiadványok (1991–2016)

A Magyarságkutató Tudományos Társaság köreiben elkészült kutatások eredményeit fontos a közvélemény elé tárni. A könyvsorozat előkészítésében részt vevő kis csapatunk kitűnően működött (A sorozatszerkesztők Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa, a tördelés és borítólap Csernik Előd vagy Csernik Attila munkája, a nyomda pedig sokáig az újvidéki Verzál volt, majd más nyomdák is, mint a szabadkai Grafoprodukt, vagy a tóthfalusi.). Publikációinkban soha sem törekedtünk egyszólamúságra. „Az egymásnak feleselő tanulmányok – hisszük – továbbgondolásra késztetnek más kutatókat és az érdeklődő olvasókat egyaránt.” – írtuk a Kisebbségi létjelenségek előszavában.

Köteteink gyakran nem kínálnak megoldásokat, de a következtetések sokszor maguktól adódnak. „A délvidéki humán erőforrásba való befektetéseknek sürgősen el kell érniük a következő célokat: felkészült szakembereket kell képezni, akik jól ismerik – és merik használni – anyanyelvüket, az államnyelvet és legalább egy világnyelvet; egészségvédő magatartásuk és kultúrájuk is segíti őket abban, hogy versenyképessé váljanak a munkaerőpiacon, s a társadalmi reformtörekvésekhez tudjanak alkalmazkodni” (Közérzeti barangoló, 2005).

Mirnics Zsuzsa szerkesztő-író írta le a következő sorokat egyik kötetünkben: „A megmaradási ösztön, az örök emberi forrás: a bízni akarás marasztalja azokat, akik maradtak. Életképességünknek számtalanszor adtuk tanújelét a kisebbséget próbára tevő, nehéz időkben. Gondjainkat nem felnagyítva, önmagunkat nem elsiratva, eredményeinket nem túlozva, esélyeinket azonban őszintén mérlegelve adunk hírt magunkról… – hátha egymásba kapaszkodó kezeinkhez újabb kezek kulcsolódnak.” A délvidéki magyarságot pedig arra szeretném emlékeztetni, „hogy megmaradásuk nem lehet azonos a bezárkózással. A nemzeti kisebbségek csak akkor tudnak közösségként létezni, ugyanakkor integrálódni a tágabb értelemben vett társadalmi folyamatokba is alkotni szülőföldjükön, ha részt vesznek egy kiegyensúlyozott, biztonságos közéletben.” Mikor tudjuk majd elmondani magunkról, hogy megteremtettük a kiegyensúlyozott és biztonságos életteret?

MTT könyvsorozat – mtt könyvtár

Szerkesztők: Gábrity Molnár Irén és/vagy Mirnics Zsuzsa

1. Anyanyelvű oktatásunk (Tanulmánykötet és címtár), 1997

2. Vajdasági útkereső (Tanulmánykötet és címtár), 1998

3. Vajdasági marasztaló (Millenniumi tanulmánykötet és címtár), 2000

4. Fészekhagyó vajdaságiak (Tanulmánykötet és statisztikai adattár), 2001

5. Holnaplátók (Ifjúsági közérzetmérleg), 2002

6. Térfoglaló (Ifjúsági szerep- és közösségvállalás), 2003

7. Kisebbségi létjelenségek (Szórvány és szociolingvisztikai kutatások), 2003

8. Göncz Lajos: A vajdasági magyarok kétnyelvűsége (Nyelvpszichológiai vonatkozások), 2004

9. Mi ilyen nyelvben élünk (A vajdasági magyar nyelvhasználat rétegei, mintái, állományi, változási jellemzői nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok), 2004

10. Támogatás és hasznosulás (Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról), 2005

11. Közérzeti barangoló (Műhely és előadás-tanulmányok), 2005

12. Oktatási oknyomozó (Vajdasági oktatástanulmányok), 2006

13. Regionális erőnlét (A humánerőforrás befolyása Vajdaságban), 2008

14. Magyarságkutatás Vajdaságban, 2011

15. Takács Zoltán: Felsőoktatási határ/helyzetek, 2013

16. Kutatások sodrásában – az mtt 25. éve (Jubileumi tanulmánykötet), 2016

A Társaság külön publikációi

1. Kisebbségi autonómiákönkormányzati törekvések (Dokumentumgyűjtemény), Szerk.: Hódi Sándor és Rehák László, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka–Ada, 1992.

2. Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken, A jugoszláviai Petőfi kultusz nyomában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992.

3. Tóth Lajos: Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, társkiadó a szabadkai Szabadegyetem és Életjel könyvek 56, 1994.

4. Szöllősy Vágó László: Népünkkel - népünkért (A szabadkai Népkör krónikája 1872–1992), Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1994.

5. Biacsi Antal: Kis délvidéki demográfia, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, társkiadók a szabadkai Szabadegyetem és Életjel könyvek 57, 1994.

6. Bálizs Jutka, Mikes Melánia: Játszunk, énekeljünk magyarul! – pedagógusok kézikönyve, Szerk.: Mirnics Zsuzsa, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2004.

7. Csehák Kálmán: Történelmi múltunk és jelenünk – összegyűjtött tanulmányok, Szerk.: Gaál György, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, társkiadó a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2004.

8. Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben – A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete (1945–1972), Szerk.: Mirnics Zsuzsa, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2006.

9. Vajda Gábor: Az autonómia illúziója, A magyarság eszme- és irodalomtörténete a Délvidéken (1972–1989), Szerk.: Mirnics Zsuzsa, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2007.

10.Korhecz Tamás, Gábrity Molnár Irén és Deli Andor: Tolerancia-építők – Graditelji tolerancije – Construcors of tolerance, (Vajdaság tolerancia-program euroregionális és EU-adaptációja). Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap, Pannon füzetek 1, Szabadka, 2007.

11.A határok kutatója, Szerk.: Szónokyné Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán, Magyarságkutató Tudományos Társaság, támogató Szegedi Tudományegyetem, 2007.

Könyvkiadás támogatás

1. Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőköveiTípus-, vonás- és biológia elméletek, Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2006.

2. Káich Katalin: A színész és a színjáték dicsérete. A Szabadkai Népszínház magyar társulatának első negyven éve. Életjel könyvek 166, Szabadka, 2016.

2.2. Az mtt kutatási témái

A Magyarságkutató Tudományos Társaság (az MTA Vajdasági Kutatóállomása) kutatási projektumai 2000-től 2016-ig témacsoportok szerint:

 • kisebbségi magatartás-vizsgálatok magyar közösség etnikai önszerveződésének feltételei, a vajdasági magyarok időszerű állapotvizsgálatai, változó demográfia (12 kutatás)
 • az anyanyelvű oktatás múltja és jövője, a vajdasági iskolahálózat feltérképezése (22 kutatás)
 • munkaerő-kutatás (10 kutatás)
 • a nemzeti, vallási és polgári identitás (4 kutatás)
 • a vajdasági magyarok migrációja (7 kutatás)
 • ifjúsági kutatások (5 kutatás)
 • médiakutatások (4 kutatás)
 • demográfiai- és szórványkutatások (4 kutatás)
 • művelődéstörténeti kutatás (4 kutatás)
 • nyelvpszichológiai és szociolingvisztikai projektum (2 kutatás)
 • a civil szervezetek kutatása és egyéb adattárgyűjtés (3 kutatás)

A kutatási projektek részletezett adatai

I. Identitáskutatás

1. Vallási identitáskutatás a vajdasági felnőtt magyar lakosság körében – empirikus kutatásszervezés a KOD (Budapest) koordinálásával. Kutatáskoordinátorok: Gereben Ferenc és Tomka Miklós (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Budapest), 2000.

2. A vajdasági magyarság társadalmi közösségének jövőképe – A regionális és nemzeti tudat konfliktusai, Illyés Közalapítvány (Budapest) által támogatott kutatás, 2001.

3. KÁRPÁT PANELszociológiai kutatás 2007, A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest), 2007–2008. Projekt partnerek: MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet (Magyarország), Max Weber Társadalomkutató Alapítvány (Erdély–Románia), Fórum Kisebbségkutató Intézet (Felvidék–Szlovákia), LIMES Társadalomkutató Műhely (Kárpátalja–Ukrajna), Magyarságkutató Tudományos Társaság (Vajdaság–Szerbia), 2007–2008.

4. Identitás, vándorlás és etnikai folyamatok a Vajdaságban. A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának (Budapest) a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek műhelytámogatása keretében, 2015.

II. Médiakutatás

5. A vajdasági magyarok esélyei az EU-n kívül és médiakutatás, Illyés Közalapítvány (Budapest) által támogatott kutatás, 2003.

6. Média 2007empirikus kutatás a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának megrendelésére (a Tartományi Végrehajtó Tanács, Újvidék támogatásával) a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) szervezésében, 2007.

7. Tájékoztatási igények a Vajdaságban, kutatás az MTA HTMT Ösztöndíj Program egyesületi kutatási támogatásával, Budapest, 2007.

8. Pannon RTV közvélemény-kutatás – „Környezetvédelem határok nélkül” című HU-SRB/1002/122/100 kódszámú IPA projekt. Pályázó a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT, partnerek a szabadkai Pannon RTV, Probitas, Magyarságkutató Tudományos Társaság, 2012–2013.

III. Magatartás-vizsgálatok, etnikai önszerveződés, álláspontvizsgálat

9. A vajdasági magyar értelmiség időszerű magatartásformája, Illyés Közalapítvány (Budapest) által támogatott kutatás, 2000.

10. A vajdasági magyar közösség etnikai önszerveződésének társadalmi feltételei, változó politikai és tranzíciós gazdasági feltételek közepette. Arany János Közalapítvány (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával, 2001.

11. Közvélemény-kutatás – a vajdasági választópolgárok álláspontja és magatartás-vizsgálata, a Zenith Műhely (Szabadka) és a Magyarságkutató Tudományos Társaság közös koordinálásával, 2002.

12. A választópolgárok elégedettségi szintje a reformtörekvések ütemével (Szociológiai, antropológiai és empirikus közvélemény-kutatás); az Arany János Közalapítvány (MTA, Budapest) támogatásával, 2004.

13. Hol tartunk jövőnk felmérése/tervezése kapcsán? Empirikus kutatás egy észak-bácskai község polgárai körében, Illyés Közalapítvány (Budapest) által támogatott kutatás, 2004.

14. A vajdasági magyarlakta önkormányzatok felnőtt lakosságának magatartása és álláspontja (Vajdasági önkormányzatok által megrendelt empirikus kutatás – terepmunka/kérdőívezés a vajdasági magyar felnőtt lakosság reprezentatív mintáján és adatelemzés), 2004.

15. Időszerű magatartás-vizsgálatok a vajdasági magyarok körében: a magyar iskolahálózat átszervezhetősége Vajdaságban – demográfiai trendek, politikai és közéleti befogadó készség, foglalkoztatási esélyek, a vajdasági magyarság jelenével foglalkozó társadalomtudományi (kérdőíves) kutatás; Illyés Közalapítvány (Budapest) által támogatott kutatás, 2005.

16. A magyar közösség etnikai önszerveződésének feltételei – magatartás-vizsgálat; Vajdaság Tartományi Jogalkotási‚ Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) támogatásával, 2005.

17. A kultúraközvetítés gyakorlata a vajdasági iskolások körében – empirikus kutatás a vajdasági iskolások körében, Vajdaság Autonóm Tartomány, Vajdasági Tolerancia Program euroregionális és EU-adaptációja (Újvidék), Pannónia Alap (Szabadka) támogatásával, 2006.

18. Az autonómia illúziója, A magyarság eszme- és irodalomtörténete a Délvidéken (Vajda Gábor kéziratának kielemzése és rendezése). A Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek műhelytámogatása keretében, 2007.

19. Kisebbségi létjelenség a Vajdaságban, Regionális fejlődés a humán erőforrás magatartása tükrében. A Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek műhelytámogatása keretében, 2007.

20. Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - CC. 1900–1950). Name of the host institution: CEU – Közép-Európai Egyetem (Budapest); Name of the Principal Investigator: Victor Győző Karady, ELITES08, 2008–2011.

IV. Migrációkutatás

21. A vajdasági magyarok migrációjának hatása társadalmi szerkezetükre, Illyés Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Budapest) által támogatott kutatás, 2000–2001.

22. A jugoszlávok/vajdasági magyarok migrációjának okai és következményei a társadalmi-politikai krízis okán, az Arany János Közalapítvány (MTA, Budapest) támogatásával, 2002.

23. A szerb–magyar határon átívelő kapcsolatrendszer és migrációs hajlam. Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (Budapest) műhelytámogatása, 2010.

24. Integrating (trans)national migrants in transition states (IMIG) Project of the co-operation programme SCOPES Bern; The Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) programme “SCOPES – Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland 2009–2012”. A Svájci Nemzeti Tudományos Alapítvány (SNSF) és a Svájci Fejlesztési Ügynökség és a
Együttműködés (SDC) programja „Tudományos együttműködés szempontjai
Kelet-Európa és Svájc között 2009-2012”.
Submitted to the Swiss National Science Foundation (SNSF) by Prof. Dr. Doris Wastl-Walter (Department of Geography, University of Bern), 2010–2013.

25. Szerb állampolgárok Magyarországon. Kincses-Kovács Kft. Budapest koordinálásával és az Európai Unió Európai Integrációs Alap támogatásával. Kutatás vezető: dr. Kincses Áron (Károli Gáspár Református Egyetem Budapest). EIA/2011/1.3.5. és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának (Budapest) a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek műhelytámogatása keretében, 2012.

26. A migrációs és remigrációs folyamatok az Alföldön és a Vajdaságban 1990–2010; Projekt címe: Voice of the Village; A hely szelleme – Kapcsolattartás az elszármazottakkal. Hungary–Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme, HUSRB/1002/222/033. Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, Academic Society for the Development of the Micro-regions Budapest. Vajdasági projektpartner: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012.

27. Migrációs modellek, életvitelek – empirikus kutatás, elemzés és tanulmányírás. Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (Budapest) műhelytámogatása, 2012.

V. Munkaerőkutatás

28. Munkaerő-kutatás Vajdaságban, Apáczai Alapítvány (Budapest) megrendelésére a Márton Áron Szakkollégium (Budapest) koordinálásával, 2001.

29. A vajdasági fiatal értelmiségiek munkaerőpiaci kilátásai, az Arany János Közalapítvány (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával, 2003.

30. Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet koordinálásával az Apáczai Közalap (Budapest) támogatásával, 2006.

31. Határon túli magyar közoktatási rendszerek hatásvizsgálataa munkaerőpiaci relevancia tükrében, Apáczai Közalapítvány támogatása és a Márton Áron Szakkollégium és a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda (Budapest) koordinálásával, 2006.

32. Hazaé®sz projekt a Vajdasági Módszertani Központ (Szabadka) a Szülőföld Alap támogatásával munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő, esélyegyenlőségi programsorozata a hazatérést invitáló diplomahonosítás témában, Szabadka, 2008.

33. A Vajdasági magyarok esélyegyenlőségének a vizsgálata a régió munkaerőpiacán. A Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek műhelytámogatása keretében, 2012.

34. A munkáltatói igények a Vajdaságban, A képzési igények és a munkaerővel szemben támasztott elvárások felmérése a Vajdaság foglalkoztatóinak körében. A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának (Budapest) a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek műhelytámogatása keretében, 2015.

35. Emberi tényező az oktatásban – külhoni magyar pedagógushallgatók pályaorientációs vizsgálata. Nemzetpolitikai Kutatóintézet (Budapest), Bethlen Gábor támogatásból, 2015.

36. Magyar pedagógusképzés Vajdaságban, a térség munkaerőpiacának a szolgálatában. A Vajdaság Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának (Budapest) a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek műhelytámogatása keretében, 2015.

37. Terepvizsgálat és esettanulmányok írása a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről. Megbízó a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel és a Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társasággal (Budapest) együttműködve, 2016.

VI. Ifjúságkutatás

38. Mozaik 2001 Ifjúságkutatás – Vajdaság, Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (Budapest) koordinálásával, 2001–2002.

39. Felmérés a vajdasági magyar fiatalok időszerű politikai nézeteiről és magatartásáról. Az mtt és a Vajdasági Ifjúsági Forum/VIFO (Szabadka) közreműködésével, a támogató Határon Túli Magyarok Hivatala Budapest, 2001.

40. A fiatalok továbbtanulási szándéka – kérdőíves kutatás. A HTOF – Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda (Budapest) koordinálásával, megrendelő a Határon Túli Magyarok Hivatala Budapest, 2002.

41. Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – KMI 2014; Az ifjúságkutatások leltára. Szakértői javaslat – ifjúságfejlesztés a Vajdaságban. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (Budapest) koordinálásával, a vajdasági magyarság erőforrásainak és ifjúságának magatartás-vizsgálata. Partnerek a Kárpát-medencei tudományos műhelyek, 2014.

42. Az ifjúsági önszerveződés lehetőségei és esélyei a külhoni magyar régiókban, kutatás és tanulmány a Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 projekt zárókötetébe. Nemzetstratégiai Kutatóintézet (Budapest), 2015.

VII. Demográfiai kutatások

43. A vajdasági magyarok fogyatkozása, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia (Budapest) támogatásával. Kutatócsoport: Gábrity Molnár Irén, Mirnics Károly, Biacsi Antal, Papp Árpád, 2000.

44. Promene demografskih obeležja vojvođanskih Mađara u multikulturalnoj sredini / A vajdasági magyarok demográfiai mutatóinak változásai a multikulturális környezetben; A Vajdaság Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) megrendelésére, 2002.

45. Nemzeti kisebbségből szórványnépesség – vajdasági szórványkutatások. Arany János Közalapítvány (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával, 2003.

46. A vajdasági magyarság iskolai szintjének elemzése, demográfiai összefüggésekben – statisztikai trendek értelmezése. Az Arany János Közalapítvány (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával, 2004.

VIII. Oktatáskutatás

47. Namere osnovaca u završnim razredima i njihovih roditelja prilikom upisivanja u srednje škole / A végzős magyar általános iskolások és szüleik lekérdezése a továbbtanulási szándékaikról Vajdaságban; Empirikus felmérés és elemzés a Tartományi Jogalkotási‚ Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) megrendelésére, 2002.

48. Az önálló vajdasági magyar felsőoktatási intézmény megvalósíthatósági tanulmánya, Nemzetközi és Határon Túli Felsőoktatás Fejlesztési Programiroda megrendelésére a Határon Túli Magyarok Hivatala (Budapest) támogatásával, 2001–2003.

49. A kisebbségi magyar tannyelvű oktatási és kulturális intézményrendszer működésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdések vizsgálata – Magyar tanuló ifjúság magatartása és a magyar szakemberi és elitképzés felső szinten Vajdaságban. Az Arany János Közalapítvány (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával, 2003.

50. Znanje i stepen koriščenja kompjutera od strane profesora i nastavnika u Vojvođanskim školama / A vajdasági közoktatásban dolgozó pedagógusok számítógép használatának empirikus kutatása. Vajdaság Tartomány Oktatási- és Művelődési Titkárság (Újvidék) megrendelésére, 2003.

51. A kisebbségi magyar tannyelvű oktatási és kulturális intézményrendszer működésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdések vizsgálata. Magyar tanuló ifjúság magatartása és a magyar szakemberi és elitképzés felső szinten Vajdaságban. Magyar Tudományos Akadémia Arany János Közalapítvány (Budapest) támogatásával, 2004

52. Analiza stanja obrazovanja mađarske nacionalne manjine u Vojvodini sa posebnim osvrtom na potrebe u visokom školstvu / A vajdasági magyar nyelvű oktatás helyzete külön tekintettel a felsőoktatásra. Vajdasági Tartományi Oktatási- és Művelődési Titkárság (Újvidék) megrendelésére, 2004.

53. A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység támogatásának vizsgálata, elsősorban hazai és külföldi humán erőforrások bevonásával. A Határon Túli Felsőoktatási és K+F Támogatások és Hasznosulásuk, Nemzeti kutatási és fejlesztési program, 5/150/2001. Koordinátor: Berényi Dénes akadémikus. Budapest, 2001–2004.

54. Oktatásunk jövőjeA vajdasági magyar felsőoktatási tervek és működtetésének lehetséges intézményrendszere. Magyar Tudományos Akadémia Arany János Közalapítvány (Budapest) támogatásával, 2005.

55. A tudáshoz anyanyelven – Délvidéki oktatáskutatások témafelbontásban: Oktatásunk jövője – A vajdasági magyarság anyanyelvi oktatási iskolahálózatát befolyásoló népességcsökkenés; Nemzetiség és anyanyelv szerinti népességcsökkenés; Iskolaválasztás a Vajdaságban; Szabadkai iskolastatisztika; Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (Budapest) által támogatott műhelykutatások, 2005.

56. A magyar nyelvű oktatás a többnyelvű Vajdaságban (Anyanyelv, kétnyelvűség és iskola a Vajdaságban. Az iskola szerepe a magyar nyelv megtartásában és a sikeres szocializációban). Vajdaság Tartomány Jogalkotási‚ Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) támogatásával, 2005.

57. A kárpát-medencei magyar felnőttképzés rendszere – elemzések. HTOF – Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda (Budapest) koordinálásával, 2006.

58. Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében. Apáczai Közalapítvány támogatásával és a Magyar Tudományos Akadémia Etnika-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest) koordinálásával, 2006.

59. A „bolognai folyamat” Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján, a BCE „Bolognai folyamat” Közép-Európában projektumban. Debreceni Egyetem TEK megrendelésére, Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) koordinálásával. Kutatásvezető: Kozma Tamás. Támogató: Oktatásért Közalapítvány, 2007.

60. Az észak-vajdasági régió szakképzési programok európai felzárkóztatása. A Magyarország –Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013. Gazdaság, oktatás és kultúra keretén belül a Közös oktatási és kulturális fejlesztések témakör. Támogató: Esély a stabilitásra (Szeged). Projektpartnerek: Nyitott Távlatok (Szabadka), Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka), a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központja és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete, Közművelődési Tanszék, 2007–2008.

61. A vajdasági (magyar) felnőttoktatás lehetséges modellje a munkaerőpiac függvényében, Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram Kuratóriuma (Budapest). Koordinátor: az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2008.

62. Felnőttképzési programok európai felzárkóztatása VajdaságbanFelnőttképzési Háló Terv és a helyszíni intézményi esettanulmány adattára. Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság (Újvidék) támogatásával, 2008.

63. Felnőttképzés fejleszthetősége Vajdaságban. A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram műhelytámogatása (Budapest) keretében, 2008.

64. Tehetségpontok Vajdaságban. Támogatók: A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (Budapest) és a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, 2009.

65. Projekt – External evaluation of the SER 032 project: “The Inclusion of Roma Pupils in Secondary Schools in the AP Vojvodina. Name of the host institution: Roma Education Fund (REF) Baarerstrasse12, CH 6300 ZUG, Switzerland; Terepmunka és adatelemzés a Vajdaság Tartomány Oktatási Titkárságának (Újvidék) megrendelésére, 2009.

66. Oktatásszervezés (előkészítés-piackutatás) a Vajdaságban. Támogatók: MTA Titkársága és a Szülőföld Alap (Budapest). Megrendelő: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet. Partner a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2009.

67. Project of the co-operation programme IPA – “HANDSHAKE – Development of Hungarian and Serbian vocational and adult education systems through competency based training activities” (Kézfogás – Magyar és szerb szakképzési és felnőttképzési rendszerek fejlesztése, kompetencia alapú képzési tevékenységek). Probitas Civil Szervezet (Szabadka). HUSRB/0901/221/099-PROBITAS-05. Project period: 15/07/2011–30/09/2011.

68. Oktatási intézményeink együttműködésének szükségessége és esélyei a magyar–szerb határ két oldalán. Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (Budapest) műhelytámogatása, 2011.

IX. Szocio- és pszicholingvisztikai kutatás

69. A vajdasági magyar nyelvhasználat rétegei, mintái, állományi, változási jellemzői – szociolingvisztikai kutatás a Szociográfiai Műhely (Magyarkanizsa) közreműködésével. Az Arany János Közalapítvány (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával, 2004–2005.

70. Anyanyelv, kétnyelvűség és iskola a Vajdaságban – pszicholingvisztikai kutatás. Az Arany János Közalapítvány (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával, 2004.

X. Művelődéstörténeti kutatás

71. Az mtt alapítójának, dr. Rehák László hagyatékának gyűjtése, kéziratainak elemzése és életrajzának feldolgozása, a Szegedi Tudomány Egyetem, Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény megrendelésére. Koordinátor: Vincze Gábor történész, a Társadalomelméleti és Kortörténeti gyűjteménye szakreferense, a NKÖM Milleniumi Programiroda szegedi programvezetője, 2000–2001.

72. A szabadkai Népszínház első negyven éve (Káich Katalin levéltári anyaggyűjtése). Vajdaság Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (Budapest) műhelytámogatása, 2014.

73. A bánáti tipográfus, Pleitz Ferenc Pál (1804–1884) születésének 210., halálának 130. évfordulójára. (Németh Ferenc anyaggyűjtése és kézirata). Vajdaság Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (Budapest) műhelytámogatása, 2014.

74. A nagybecskereki Piarista Gimnázium története (1846–1920). Németh Ferenc anyaggyűjtése. Vajdaság Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (Budapest) műhelytámogatása, 2015.

XI. Adatbázisok készítése

75. „Magyar szervezetek a Kárpát-medencében” című adatbázis, az Agora iroda (Szabadka) közreműködésével (adatgyűjtés és adatpontosítás), a Márton Áron Szakkollégium (Budapest) megrendelésére, 2001–2002.

76. Kárpát-medencei inter-etnikai tudásmenedzsment projekt keretében, a délvidéki terepmunka koordinálása – adatbázis és adatállományokat integrálása település szinten. Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének (Budapest) támogatásával és a Zenith Műhely (Szabadka) közreműködésével, 2002–2003.

77. CIVIL ÚT-MUTATÓ kiadvány sorozat I–X. multimédiás CD + internet adaptáció elkészítése, Esély a stabilitásra Közalapítvány (Szeged) támogatásával, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Közművelődési Tanszék közreműködésével, 2006.

2.3. Támogatások

A Magyarságkutató Tudományos Társaság tevékenységét főleg pályázatok útján szerzett támogatásokból végzi. Évi rendszerességgel pályáztunk (1999-től) az akadémiai intézeteknél/alapítványoknál:

 • Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (Budapest) Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram műhelytámogatása, Arany János Közalapítvány és Domus Ösztöndíjprogram

Támogatást kaptunk anyaországi alapítványoktól és intézetektől:

 • Apáczai Közalapítvány, Szülőföld Alap, Illyés Közalapítvány (Budapest), Esély a stabilitásra (Szeged)
 • MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, ma az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségi Intézete (Budapest)
 • Balassi Intézet (Budapest)
 • Márton Áron Szakkollégium (Budapest)
 • Magyar Oktatási Minisztérium (Budapest)
 • Határon Túli Magyarok Hivatala (Budapest)
 • Nemzetstratégiai Kutatóintézet (Budapest)
 • Nemzetpolitikai Kutatóintézet (Budapest)
 • Magyar Professzorok Világtanácsa (Budapest)
 • Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya (Budapest)
 • Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkacsoportja (Pécs)
 • MTA Kutatásszervezési Intézete (Budapest)
 • Országos Széchényi Könyvtár Hungarika Dokumentációs Osztálya (Budapest)
 • Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (Budapest)
 • Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (Budapest)
 • Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest)
 • Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia (Budapest)
 • Magyar Nyelvi Intézet (Budapest) JELTÁRS Jelenkor Társadalomkutató Műhely (Budapest)
 • Nemzetközi és Határon Túli Felsőoktatás Fejlesztési Programiroda (Budapest)
 • Kincses–Kovács Kft. (Budapest)
 • KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Kft. (Budapest)
 • Agora Iroda Szabadka/Budapest

Mindenkor bevállaljuk a partnerséget az egyetemek karaival, vagy intézeteivel, akár alapítványain vagy projektjein belül:

 • University of Bern Department of Geography (Svájc)
 • Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD)
 • Szegedi Tudományegyetem, Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központja
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete
 • Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka)
 • CEU Közép-európai Egyetem (Budapest)
 • The Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (Budapest)
 • Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület – EPMSz (Svájc)
 • Békéscsabai Regionális Képző Központ

Társaságunk kutatási megrendeléseket vagy partnerségi lehetőséget kapott:

 • a Vajdaság Tartomány Végrehajtó Tanácsának Titkárságaitól (Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság, Oktatási és Művelődési Titkárság Újvidék)
 • Vajdasági Magyar Művelődési Intézettől (Zenta)
 • Pedagoški savet Novi Sad
 • Vajdasági Módszertani Központtól (Szabadka)
 • médiaházaktól, folyóirat szerkesztőségektől (Magyar Szó Újvidék, Pannon Alap Szabadka, Létünk Szerkesztősége Szabadka, Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Duna Televízió Budapest, Enamiké Budapest)
 • vajdasági önkormányzatoktól (Szabadka Polgármesteri Hivatal, Zenta Polgármesteri Hivatal, Magyarkanizsa Polgármesteri Hivatal)
 • Magyar Nemzeti Tanácstól
 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Beograd)
 • Szabadegyetemtől (Szabadka)
 • civil szervezetektől (Regionális Tudományi Társaság Szabadka, Vajdasági Magyar Akadémia Tanács Újvidék, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Újvidék, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság Újvidék, Észak-bácskai Pedagógusszövetség Szabadka, Életjel Kiadó Szabadka, Vajdasági Ifjúsági Forum/VIFO, Probitas Civil Szervezet Szabadka, Aracs Társadalmi Szervezet a Művelt Faluért, Nyitott Távlatok Szabadka, Zenith Műhely Szabadka, Híd Szabadka, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Újvidék, Ženske studije Subotica)

Tanulság

A vajdasági magyar tudomány új önszerveződésének folyamatában vagyunk/lennénk, hiszen a társadalmi közéleti feltételek dinamikusan megváltoztak az országban, sőt egész Európában. Soha jobban, mint most, szükségünk van a tudós elit pozitív magatartásformájára. A változó társadalmi értékek és csüggedés időszakában is a megoldási javaslatokra kell összpontosítanunk.